Karlin - Prague

Sokolovsk� 71, Praha 8
186 00, Prague

Hotellikuvaus